ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (vision)
 
               มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล  ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลโลกที่ดี


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-01 19:33:30 น.